11 kwietnia 2013

Imprezy sportowe

Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego wymaga uzyskania zgody dyrektora parku narodowego. Zgodę taką wydaje się w formie decyzji administracyjnej.

Wnioski na przeprowadzenie imprezy powinny być złożone co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy i muszą zawierać:

  • imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W przypadku tych ostatnich należy dołączyć  odpis z właściwego rejestru,  z którego wynika prawo do reprezentacji (nie starszy niż 3 miesiące)
  • miejsce przeprowadzenia imprezy
  • datę przeprowadzenia imprezy
  • uzasadnienie

Na wnioskodawców nakładana jest opłata za udostępnienia obszaru TPN w kwocie 500 zł.

Drukuj